Fixing the Kitchen Drawer

< previous Koan No. 13 next >